Ett stort medlemsägt
 Bygg- och Förvaltningsbolag

Bakgrund

Ett av Sveriges största medlemsägda fastighets- och fastighetsförvaltningsbolag med över 2500 anställda, hade under mer än tio år tampats med tre stora problem inom fastighetsförvaltningsdelen:
1. Var femte år fastslogs en strategi- och vinstplan, men den budgeterade vinstökningen skedde aldrig i verkligheten
2. Reaktivt agerande i kombination med ett överflöd av aktiviteter
3. Bristande självförtroende både på individ- och gruppnivå

Från högsta chefen ned till respektive anställd minskade självförtroendet eftersom företaget var långt ifrån att uppnå de strategiska målen och vinsten.
Dessutom hade bolaget använt ett flertal externa konsulter under flera år för att lösa problemet, men konsulterna hade ”satt” sig på de anställda och organisationen var konsulttrött.

Koncernledningen hade beslutat att införa ett avancerat ERP-system och det var troligt att de anställda ej skulle anpassa sig till detta system och styrda process när det senare skulle införas.

Den nya chefen för Affärsområde Fastighetsförvaltning tog krafttag och gjorde sig av med alla externa konsulter. Istället upprättades ett RaaS (Result as a Service) med Reforce där chefen tryckte på vikten av ett partnerskap.

ReExecute värdebidrag

Reforce kontrakterades via ett RaaS-avtal som kopplades till problemen och utmaningar. Vi adderade ReExecute och kunde styra och mäta accelerationen från första dagen.

Strategi- och affärsexekveringen startades top-down (inifrån-ut) dvs hur skall man skulle kunna öka proaktiviteten, styra och mäta acceleration, samt hur fokus skulle kunna förbättras så virvelvinden och negativ stress minskade.

Därefter lades underliggande chefer och successivt hela organisationen in i ReExecute. På alla nivåer tillfördes nu , styrning, visualisering och mätning för att en snabb acceleration av beteendeförändring skulle ske.

Resultat

Partnerskapet mellan kunden och Reforce resulterade i att redan efter 1 år hade en mångårig negativ vinstutveckling vänts till en ökande vinst som låg över strategi och budget. Individerna i organisationen fick ett ökat självförtroende, mindre virvelvind och mer tid för proaktiva insatser som påverkar omsättning och vinst.
Chefen för Affärsområde Fastighetsförvaltning gjorde och gör en fantastisk insats genom att hela tiden driva acceleration top-down.

I medel har ca 20-30 olika aktiviteter blivit ett MIG (Most important goal), vilket gör det enklare och snabbare för hela organisationen.

Fakta

  • Accelerationen är 47% i medel inom avtalade Accelerations KPI:er
  • Vänt mångårig negativ vinstavvikelse jämfört med budget till ökad vinst och +15% över budget
  • Intäktsökning + 210 MSEK bara under första två åren med RaaS-avtal
  • Kostnadsreducering – 10 MSEK per år
  • RaaS-avtalet inkluderar en årlig vinstökning från 2,3 till över 5 % per år, vilket motsvarar +143 MSEK i ökad vinst
  • För över hälften av alla berörda processer har tiden kunnat reduceras med mer än 35%
  • Totalt berörs alla chefer och successivt alla 2 500 anställda där alla arbetade i ReExecute vilket även resulterade i  ett helt annat självförtroende för bolaget