Ett globalt bolag inom medicinteknik

Bakgrund
Den lokala och globala konkurrensen inom medicinteknikbranschen blev allt tuffare med stor konkurrens från billigare alternativ främst från Asien och då specifikt Kina. Detta i kombination att besluten att köpa in ny medicintekniksutrustning och genomföra större upphandlingar hade flyttas från läkare och medicintekniker till landstings- och sjukhusledning och tjänstemän med centrala upphandlingar med stort fokus på prispress. Ledtiderna från kontakt för nya affärer till intäktsgenererade avtal drog ut på tiden med senarelagd planerad intäkt som följd. Personalen var väl utbildade på befintliga och nya produkter och hade goda relationer med såväl läkare som medicintekniker men p.g.a att landskapet för besluten förändrats, hade bolaget hade svårt att leverera på de internt tuffa kravet att växa med +10 % per år på en marknad som växte med 2-3% utan att kannibalisera på vinstmarginalen.

Reforce värdebidrag
Reforce valdes ut i konkurrens med två globala konsultföretag att bistå VD för Norden och Baltikum att accelerera intäkterna, korta tid till avtal och sänka kostnaderna (öka effektiviteten) inom fyra fokusområden, genom ett RaaS-avtal. KPI:er kopplades till ökning av omsättningen och vinst samt kortad tid och sänkta kostnader. Reforce tillförde ett veckovis styr- accelerations- och uppföljningssystem samt tränade organisationen i HUR för att vi gemensamt skulle lyckas med accelererad beteendeförändring och vinstökning.

Resultat
Med Reforce ökade omsättningen med 20 % på ett år och tagit den största order genom bolagets historia med ett värde över 200 MSEK. Genom att arbeta med VD, ledning och genom stora delar av organisationen, resulterade arbetet i förbättringar som hela tiden varit över de omsättning-/vinstmål som avtalats. Idag arbetar bolaget kontinuerlig och strukturerat med ett tydligt styr- accelerations- och uppföljningssystem som skapar framgång på såväl marknaden som internt i organisationen.

Fakta

  • Omsättningsökning: +20 % i Sverige
  • Accelerationen är + 33% samtliga avtalade KPI:er
  • Intäktsökning: +200 MSEK inom avtalade fokusområden
  • Säljkostnad för genomsnittligt strategiskt konto reducerad: –87% (69 MSEK)
  • Kortad tid till strategiskt avtal: 60 % jämfört med referenscase
  • Idag har bolaget relationer med beslutsfattare på 90 % av samtliga sjukhus och landsting i Sverige