KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Poströstning

Här hittar du formulär för poströstning

Bolagsordning

Här kan du ta del av bolagsordningen 2021

Kallelse

Här kan du ladda ner kallelsen till extra bolagsstämman. 

Kallelse – Reforce international

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REFORCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Reforce International AB (publ), org. nr. 556655-7509 (“Bolaget“) kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 maj 2021 kl. 16.00.

Styrelsen har beslutat att årsstämman enbart ska hållas genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19. Videolänken kommer att upprättas via Google Meet och skickas ut till aktieägarna via e-post. Styrelsens beslut att årsstämman ska hållas genom elektronisk uppkoppling är fattat med stöd av §14 och §15 i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor vilket också innebär att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post. Formulär för poströstning återfinns på Bolagets hemsida www.reforceinternational.com/shareholders och ska skickas ifyllt med post till Reforce International AB (publ), Skeppsbron 44, 4 tr, 111 30 Stockholm eller som en kopia per mejl till stina.akesson@reforceinternational.com och vara Bolaget tillhanda senast den 3 maj 2021.

 

REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

(i)          vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021, samt

(ii)        gärna anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast onsdagen den 3 maj 2021.

Anmälan görs skriftligen till stina.akesson@reforceinternational.com. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden anges.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 30 april 2021 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

 

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägaren på begäran. 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På den extra bolagsstämman ska följande ärenden förekomma:

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Ändring av bolagsordning genom byte av företagsnamn.
  8. Stämmans avslutande.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7. Ändring av bolagsordning genom byte av företagsnamn.

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar om ändring av Bolagets företagsnamn från Reforce International AB (publ) till Howwe Technologies AB (publ) genom ändring av Bolagets bolagsordning § 1. Mot bakgrund av den nya lagen om företagsnamn föreslår styrelsen även att ordet ”firma” i § 1 ändras från ”firma” till ”företagsnamn”.

Bolagsordningen § 1 kommer därmed ha följande lydelse: Bolagets företagsnamn är Howwe Technology AB (publ).

För giltigt beslut av extrastämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

AKTIER OCH RÖSTER

I Bolaget finns det totalt 13 910 700 aktier och 13 910 700 röster per dagen för kallelsens utfärdande, varav varje aktie medför 1 röst.

 

UPPLYSNINGAR PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om Bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolagets adress Skeppsbron 44, 4 tr, 111 30 Stockholm.

 

HANDLINGAR

Ny bolagsordning kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Reforce hemsida, www.reforceinternational.com/shareholders, senast 2 veckor före bolagsstämman samt på bolagsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.